KVKK METNİ
HABERLER / KVKK METNİ

ÖZEL DEHALAR İLOKOKULU ve ORTAOKULU

( ANAOKULU- İLKOKUL-ORTAOKUL)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Değerli site ziyaretçilerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, misafirlerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, kısaca sayın veri ilgili kişileri,

Dahiler Eğitim Yayın İnş.Tic.AŞ  (imtiyaz hakkı) verdiği diğer şirketler (Metin içinde “DEHALAR” ibaresiyle anılacaktır) kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna azami titizlik göstermektedir. DEHALAR bu titizlikle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanuna bağlı olarak yürürlüğe giren veya girecek olan ikincil nitelikteki düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem vermektedir.

Yine bu titizlik ve hassasiyetin bir devamı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla temin ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak anılan kanuna uygun hareket edebilmek adına “aydınlatma yükümlülüğü” kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Fatih Mah Yavuz Bulvarı No.19 Pursaklar ANKARA adresinde Dahiler Eğitim Yayın İnş.Tic.AŞ. veri sorumlusudur.

2. VERİ İŞLEME

Veri işleme, kanununda da ifade edildiği üzere, veri sorumlusu sıfatıyla kurumumuz tarafından, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, sınıflandırılması, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması gibi işlemlerin bütünüdür. DEHALAR yukarıda bahsedilen titizlik ve hassasiyetle kanunda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLEME AMAÇLARI

DEHALAR, gerek kanuni ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirirken gerekse sizlere hizmet sunarken, lüzumu olduğu ölçüde kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.

Bu anlamda kişisel verileriniz DEHALAR tarafından sunulan hizmet ya da t car faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte esas olarak;

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, keza kurum faaliyetlerinin mevzuat ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklere uygun yürütülmesi ve devamlılığının sağlanması, bu kapsamda mevzuattan kaynaklanan gereksinimlerin yerine getirilmesi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve bu kanuna bağlı çıkarılan ikincil düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna bağlı çıkarılan ikincil düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli ve idari yargı mercilerinin veya kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgilerin sağlanması,

Kurum içinde güvenlik ve denetleme önlemlerinin alınmasının sağlanması,

İş ve sözleşme ilişkisi kapsamında iş süreçlerinin sağlıklı yürümesi için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu kapsamda sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturma işlemlerinin sağlıklı yapılması,

Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilmesi,

Verilen hizmetlerle ilgili şikayetlerin çözülebilmesi, soruların cevaplanması, bilgi taleplerinin yerine getirilmesi ve önerilerin değerlendirilmesi,

Kurumumuzun faaliyetleri ile ilgili bilgiler verilmesi,

Fatura, arşiv, irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yine bu kapsamda ödeme bilgilerinizin teyit edilmesi,

Sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi ve sizlere önerilmesi,

Pazarlama, medya ve iletişim, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilmesi,

Alınan ürün ve hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirmelerin tam olarak yapılması,

Kurumumuzun iç işleyişinin planlanması, yönetilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi, personelin eğitilmesi ve denetlenmesi,

Kuruma ait sistem ve uygulamaların veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerinin alınması, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

Amacıyla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde toplanmakta ve işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, DEHALAR tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan ikincil düzenlemelerde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde, kurumumuzu ziyaretiniz ve ilk bilgilendirme veya sözleşmenin imzalanması aşamasında yüzyüze veya e-posta, telefon, internet sitesi, çeşitli sosyal medya mecraları üzerinden, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda temin edilmektedir.

5. KURUMUMUZ TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

DEHALAR tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan ikincil düzenlemelerde belirtilen şartlarda;

Ad, soyad, TC kimlik numarası, TC vatandaşı olmayanların pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi kimlik verileri,

Kurumuza ibraz edilen nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya bu kabilden belgelerin sureti,

Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim verileri,

Banka hesap numarası, vergi dairesi, kredi kartı veya IBAN numarası gibi finansal veriler,

Lüzumu halinde sağlık raporu ve iş güvenliği kapsamında istenen sertifika ve belgeler

Kurumuzun sunduğu hizmetlerin ve kurum faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacı ile verdiğiniz cevaplar ve yaptığınız yorumlar,

Kurum ziyareti sırasında alınan güvenlik kamerası görüntüleri, güvenli alanlar giriş çıkış bilgileri,

Kurumu telefonla aramanız sırasında bilgilendirilmek suretiyle yapılan ses kayıtları,

Lüzumu halinde araç plaka bilgileri,

Web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı ve konum bilgileri, alınabilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen şartlarda toplanan kişisel ve özel nitelikli veriler, DEHALAR ve lüzumu halinde dış hizmet sağlayıcıları bünyesindeki fiziki ve elektronik arşivlerde mevzuatta belirtilen şartlar çerçevesinde titizlikle muhafaza edilebilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil nitelikteki düzenlemeler çerçevesinde, LÜZUMU HALİNDE, LÜZUMLA SINIRLI NİTELİKTE VE SÜREDE OLMAK ÜZERE;

- İş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, destek hizmet ve arşiv hizmeti sağlayıcılarına,

- Kurum personeline,

- Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, bu bakanlıklara ait alt birimlere,

- Özel sigorta şirketlerine (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

- Sosyal Güvenlik Kurumuna,

- Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,

- Talep edilmesi veya mevzuat doğrultusunda gerekmesi halinde idari ve adli merciler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilere,

- Avukat, vergi danışmanı, denetçi gibi danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8.vd.maddeleri ile ikincil nitelikteki düzenlemelerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kurumumuza başvurulması halinde yukarıdaki hususlarla ilgili detaylı bilgiler verilebilecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, hakların tesisi, kullanılması ve korunması ile kurumumuzun sözleşmesel ve hukuki yükümlüklerinin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir. Açık rızanızın var olduğu durumlarda ise yukarıda açıklanan amaçlarla yine yukarıda açıklanan şekil ve usullerde toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun doğrultusunda yapılan ikincil nitelikteki düzenlemeler başta olmak üzere sair mevzuat hükümleridir.

Her ne kadar kişisel verilerin toplanması, korunması, işlenmesi gibi hususlarda yukarıda bilgiler verilmişse de, kurumumuz kişisel verilerle ilgili uygulamalarını belirlemek amacıyla Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikası belirlemiştir. Bu politikaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.

8. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARI

Dilediğiniz zaman DEHALAR’e başvurarak kişisel verilerin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda her türlü bilgiyi isteyebilirsiniz.

Yurt içinde ve yurt dışında verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir bu konuda bilgi isteyebilirsiniz.

Verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız bu hataların düzeltilmesini ve/veya bu kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, yine silme ve yok etmeye ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilirsiniz.

Bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilirsiniz.

Bilgilerin otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple bir zarara uğradığınız kanaatindeyseniz bu zararınızın giderilmesini isteyebilirsiniz.

9. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARININ KULLANILMA USULÜ

Kişisel verileriniz teknik ve idari usullerle titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

Kanun kapsamında yer alan ve yukarıda da belirtilen haklardan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak DEHALAR’e iletilebilirsiniz.

Bu çerçevede başvurularınızı;

1. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” isimli belgeyi www.dehalarkoleji.com adresinden temin ederek doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Fatih Mah Yavuz Bulvarı No.19 Pursaklar ANKARA adresine iletilmesi,

2. DEHALAR veri tabanında kayıtlı gerçek kişi e-posta adresi varsa, bu e-posta adresi üzerinden /info@dehalarkoleji.com adresine e-posta gönderilmesi,

Yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olunan ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak ve kullanım talep edilen hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun veri sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletname ibraz edilmesi gerekecektir.

Başvurularda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuru işleminin ek bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurularda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular kurumumuz tarafından reddedilecektir.

Kurumumuz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek veya başvuruyu tam olarak anlayabilmek adına başvurucudan bilgi ve belge talep edebilir, soru yöneltebilir. Kurumumuz başvuruyu değerlendirdikten sonra gerekçesini açıklayarak başvuruyu reddedebilir.

Kişisel veri sahibi KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, kurumumuzun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

DEHALAR bu aydınlatma metninde kanundan, ikincil düzenlemelerden ve kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Saygılarımızla

ÖZEL DEHALAR İLKOKULU ve ÖZEL DEHALAR ORTAOKULU

(Dahiler Eğitim Yayın İnş.Tic.AŞ)